Volg ons:

Slechthorend Amsterdam

Projectmanagement

Home Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
De klant staat bij ons centraal. Dit kan zijn een:
• Particulier (‘consument’)
• Particulier in de uitoefening van zijn of haar beroep
• Instelling / organisatie / bedrijf / onderneming /

Artikel 2 Identiteit ondernemer
Slechthorend Amsterdam is een project van Marja de Kinderen. Marja de Kinderen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer.
U kunt ons zo bereiken:
Bellen: 06 21991848
Mailen: marja@slechthorendamsterdam.nl
Website: www.slechthorendamsterdam.nl
Schrijven en bezoeken: Ruyschstraat 40hs, 1091 CD Amsterdam

Artikel 3 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden worden onder uw aandacht gebracht voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten. Dit vinden we belangrijk omdat hierin staat wat wij voor u doen en wat we van u verwachten.

Artikel 4 Het aanbod
We vertellen zo nauwkeurig en volledig mogelijk wat u bij ons kunt afnemen en wat de kosten zijn.

Artikel 5 De overeenkomst
Voor particulieren die gebruik maken van een traject als een workshop, netwerkbijeenkomst, coaching of training komen de afspraken tot stand in combinatie van een mailingdienst en bevestiging per e-mail. Bij de bevestiging van het traject ontvangt u o.m. de nodige informatie over het bezoekadres en de prijs.
Instellingen ontvangen na een opdrachtgesprek een offerte per mail. Deze dient gefiatteerd te worden per mail.
Tussentijds het traject kan in overleg de overeenkomst worden bijgesteld als dit nodig is. Dit wordt dan aansluitend vastgelegd.

Artikel 6 Herroepingsrecht
Heeft u zich als consument aangemeld voor een traject dan kunt u zich tot 3 dagen voor aanvang afmelden. Heeft u vooraf betaald en kunt u plotseling niet komen dan ontvangt u van ons een tegoedbon met het bedrag. Het is uiteraard mogelijk om voor een vervangende deelnemer te zorgen.

Artikel 7 Prijs
Alle genoemde prijzen van diensten en reiskosten zijn exclusief btw of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Voor de reiskosten is een standaard prijs van € 0,30 per km.

Artikel 8 Betaling
Consumenten kunnen voor eenmalige bijeenkomsten ter plekke pinnen. Indien een factuur gewenst is kan dit achteraf en dient deze binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij meermalige bijeenkomsten voor consumenten en instellingen vindt in principe achteraf facturering plaats en dient deze factuur binnen 14 dagen te worden voldaan. Toegang tot online training of speciale besloten sociale media start na ontvangst van de betaling.

Artikel 9 Inschakeling derden
Voor een deel zullen we zelf de overeenkomsten uitvoeren, maar voor een deel worden er derden ingehuurd om dat te doen. Deze derden kunnen zich ook beroepen op deze algemene voorwaarden. Facturering vindt plaats door Marja de Kinderen. Als klant verklaart u zich hiermee bekend en akkoord.

Artikel 10 Overmacht
Natuurlijk kunnen zich altijd situaties voordoen die niet te voorzien waren en die ook niet onder onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vallen. Voor de prestaties die we in die situaties al wel voor u verricht hebben, behouden we het recht op betaling.

Artikel 11 Persoonsgegevens
We vinden het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met (persoons)gegevens van onze klanten. Daarom worden gegevens zorgvuldig verwerkt. Voor welke doeleinden we dit doen, kunt u vinden in ons privacybeleid.

Artikel 12 Intellectueel eigendom
Als er intellectuele-eigendomsrechten rusten op het geleverde aanbod, dient u dat te respecteren. Slechthorend Amsterdam gebruikt brochures, cursusmateriaal, flyers en dergelijke. Het auteursrecht ligt bij Slechthorend Amsterdam. U mag deze gebruiken na overleg over doel en nadat je schriftelijke (per mail) toestemming hiervoor hebt gekregen van Slechthorend Amsterdam.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
Marja de Kinderen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke aan de consument of instelling is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van diensten van Slechthorend Amsterdam en Marja de Kinderen.

Artikel 14 Inspanningsverplichting
Slechthorend Amsterdam zal haar diensten naar het beste inzicht en vermogen uitvoeren. Wij hebben een inspanningsverplichting voor onze diensten. Echter, wij kunnen niet garant staan voor succes en welslagen van het gestelde doel van de consument of instelling.

Artikel 15 Klachtenregeling
Bent u niet tevreden of heeft u een klacht over ons aanbod? Dat vinden we erg vervelend! Neem daarom contact met ons op via marja@slechthorendamsterdam.nl. We zorgen ervoor dat u binnen 14 dagen een reactie ontvangt. We zetten ons in om binnen vier weken met een oplossing te komen.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten die wij met u sluiten en waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Delen: